ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

QUICK STOP CAR s.r.o.,

IČ: 063 29 411

sídlem K terminálu 745/1a, Horní Heršpice, 619 00 Brno zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 126360 telefonní spojení: +420606809387

e-mailová adresa: info@quickstopcar.cz

(dále jen „Společnost“)

 1. I. Úvodní ustanovení
  1. Tyto zásady zpracování osobních údajů uvádějí způsob, jakým jsou Společností a jejími franšízanty (dále společně také jako „Zhotovitel“) zpracovávány osobních údaje Zákazníků Zhotovitele, a to ve smyslu nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. II. Výčet a rozsah zpracovávaných osobních údajů
  1. V souvislosti s poskytování servisních služeb Zákazníkům Zhotovitel zpracovává následující osobní údaje Zákazníků:
   1. jméno, popř. jména a příjmení,
   2. datum narození, popř. rodné číslo,
   3. adresu bydliště či trvalého pobytu,
   4. telefonní kontakt,
   5. e-mail či jinou adresu pro elektronickou komunikaci (ID datové schránky),
   6. číslo bankovního účtu, a
   7. VIN kód vozidla Zákazníka.
   (dále společně také jako „osobní údaje“).
 3. III. Účel zpracování osobních údajů, příjemci osobních údajů
  1. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení GDPR, tedy z důvodu plnění povinností Zhotovitele vyplývající ze smlouvy uzavřené se Zákazníkem, z důvodu plnění právních povinností Zhotovitele stanovených mu orgány veřejné moci a z důvodu oprávněných zájmů Zhotovitele na ochraně jeho majetku a majetku Zákazníků a na ochraně zdraví Zhotovitele, jeho zaměstnanců a Zákazníků.
  2. Osobní údaje, poskytnuté Zákazníky za účelem zasílání reklamních a marketingových e-mailů budou zpracovávány jen s jeho souhlasem. Tento souhlas je v souladu s čl. VI odst. 8 těchto zásad kdykoli odvolatelný.
  3. Příjemci osobních údajů jsou pouze Zhotovitel, popř. jeho zaměstnanci a spolupracující osoby. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předány třetím osobám zajišťujícím právní, účetní či daňové služby pro Zhotovitele. Osobní údaje nejsou a nebudou předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii. V případě zákonné povinnosti Zhotovitele vůči orgánům veřejné moci mohou být osobní údaje předány i těmto orgánům.
 4. IV. Doba uchování osobních údajů
  1. Doba uchování osobních údajů je 3 roky ode dne jejich poskytnutí, případně po dobu, na kterou byl souhlas se zpracováním osobních údajů udělen, nebo na dobu, kterou v daném případě vyžadují platné právní předpisy. Doba uchování je však vždy přiměřená účelu zpracování osobních údajů.
 5. V. Identifikační údaje správce
  1. Správcem osobních údajů je Společnost, tj. QUICK STOP CAR s.r.o., IČ: 063 29 411, sídlem K terminálu 745/1a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 126360. V případě franšízových poboček je správcem osobních údajů Zákazníka taktéž konkrétní franšízant.
 6. VI. Práva Zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  1. Právo na přístup – na základě žádosti má Zákazník právo se u Zhotovitele informovat jaké jeho osobní údaje zpracovává, jakým způsobem, za jakým účelem, po jakou dobu, o původu těchto osobních údajů, o příjemcích těchto osobních údajů; stejně tak má Zákazník právo si vyžádat přístup k těmto osobním údajům.
  2. Právo na opravu – Zákazník má právo požadovat opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
  3. Právo na výmaz – Zákazník má právo požádat o výmaz svých osobních údajů. Výmaz Zhotovitel provede, nebrání-li mu v tom zákonné či jiné právní předpisy.
  4. Právo na omezení zpracování osobních údajů – Zákazník má právo požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů v případech, kdy rozporuje jejich přesnost či zákonnost zpracování, popř. v případech, kdy uplatní námitku či stížnost ve smyslu tohoto článku.
  5. Právo na přenositelnost osobních údajů – Zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl Zhotoviteli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Zhotovitel bránil, a to vpřípadech stanovených včl. 20 Nařízení GDPR. Je-li to technicky proveditelné, má Zákazník právo požadovat, aby osobní údaje byly ze strany Zhotovitele předány přímo druhému správci.
  6. Právo podat stížnost - v případě, že má Zákazník podezření, že při zpracování jeho osobních údajů porušuje Zhotovitel zákon či jiné platné právní předpisy, má právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, email podatelny: posta@uoou.cz.
  7. Právo podat námitku - vyjma výše uvedených práv má Zákazník právo vznést námitku proti zpracování týkající se jeho konkrétní situace, a to prostřednictvím e-mailové adresy Zhotovitele info@quickstopcar.cz
  8. Právo souhlas odvolat - souhlas se zpracováním osobních údajů může Zákazník kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@quickstopcar.cz
 7. VII. Závěrečná ustanovení
  1. V případě jakýkoli dotazů stran zpracování osobních údajů ze strany Zhotovitele má zákazník právo se stěmito obrátit na Zhotovitele prostřednictvím e-mailové adresy info@quickstopcar.cz Na tuto e-mailovou adresu může Zákazník taktéž zaslat uplatnění jakéhokoli svého práva dle těchto zásad.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FRANŠÍZANTI

QUICK STOP CAR s.r.o.,

IČ: 063 29 411

sídlem K terminálu 745/1a, Horní Heršpice, 619 00 Brno zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 126360 telefonní spojení: +420606809387

e-mailová adresa: info@quickstopcar.cz

(dále jen „Společnost“)

 1. I. Úvodní ustanovení
  1. Tyto zásady zpracování osobních údajů uvádějí způsob, jakým jsou Společností zpracovávány osobních údaje potenciálních obchodních partnerů (franšízantů – dále jen „franšízanti“) Společnosti, a to ve smyslu nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. II. Výčet a rozsah zpracovávaných osobních údajů
  1. V souvislosti s potenciální obchodní spoluprací mezi Společností a franšízanty zpracovává Společnost následující osobní údaje franšízantů:
   1. jméno, popř. jména a příjmení,
   2. datum narození, popř. rodné číslo,
   3. adresu bydliště či trvalého pobytu,
   4. telefonní kontakt, a
   5. e-mail či jinou adresu pro elektronickou komunikaci (ID datové schránky).
   (dále společně také jako „osobní údaje“).
 3. III. Účel zpracování osobních údajů, příjemci osobních údajů
  1. Před uzavřením konkrétní smlouvy s franšízantem jsou jeho osobní údaje zpracovávány pouze s jeho výslovným souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR). Po uzavření franšízingové smlouvy jsou osobní údaje zpracovávány z důvodů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení GDPR, tedy z důvodu plnění povinností Společnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené se franšízantem, z důvodu plnění právních povinností Společnosti stanovené ji orgány veřejné moci.
  2. Příjemcem osobních údajů je pouze Společnost, popř. její zaměstnanci a spolupracující osoby. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předány třetím osobám zajišťujícím právní, účetní či daňové služby pro Společnost. Osobní údaje nejsou a nebudou předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii. V případě zákonné povinnosti Společnosti vůči orgánům veřejné moci mohou být osobní údaje předány i těmto orgánům.
 4. IV. Doba uchování osobních údajů
  1. Doba uchování osobních údajů je 3 roky ode dne jejich poskytnutí, případně po dobu, na kterou byl souhlas se zpracováním osobních údajů udělen, nebo na dobu, kterou v daném případě vyžadují platné právní předpisy. Doba uchování je však vždy přiměřená účelu zpracování osobních údajů.
 5. V. Identifikační údaje správce
  1. Správcem osobních údajů je Společnost, tj. QUICK STOP CAR s.r.o., IČ: 063 29 411, sídlem K terminálu 745/1a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 126360.
 6. VI. Práva subjektu osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  1. Právo na přístup – na základě žádosti má franšízant právo se u Společnosti informovat jaké jeho osobní údaje zpracovává, jakým způsobem, za jakým účelem, po jakou dobu, o původu těchto osobních údajů, o příjemcích těchto osobních údajů; stejně tak má franšízant právo si vyžádat přístup k těmto osobním údajům.
  2. Právo na opravu – franšízant má právo požadovat opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
  3. Právo na výmaz – franšízant má právo požádat o výmaz svých osobních údajů. Výmaz Společnost provede, nebrání-li ji v tom zákonné či jiné právní předpisy.
  4. Právo na omezení zpracování osobních údajů – franšízant má právo požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů v případech, kdy rozporuje jejich přesnost či zákonnost zpracování, popř. v případech, kdy uplatní námitku či stížnost ve smyslu tohoto článku.
  5. Právo na přenositelnost osobních údajů – franšízant má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila, a to v případech stanovených v čl. 20 Nařízení GDPR. Je-li to technicky proveditelné, má franšízant právo požadovat, aby osobní údaje byly ze strany Společnost předány přímo druhému správci.
  6. Právo podat stížnost - v případě, že má franšízant podezření, že při zpracování jeho osobních údajů porušuje Společnost zákon či jiné platné právní předpisy, má právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, email podatelny: posta@uoou.cz.
  7. Právo podat námitku - vyjma výše uvedených práv má franšízant právo vznést námitku proti zpracování týkající se jeho konkrétní situace, a to prostřednictvím e-mailové adresy Společnosti info@quickstopcar.cz
  8. Právo souhlas odvolat - souhlas se zpracováním osobních údajů může franšízant kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@quickstopcar.cz
 7. VII. Závěrečná ustanovení
  1. V případě jakýchkoliv dotazů stran zpracování osobních údajů ze strany Společnosti má franšízant právo se s těmito obrátit na Společnost prostřednictvím e-mailové adresy info@quickstopcar.cz Na tuto e-mailovou adresu může franšízant taktéž zaslat uplatnění jakéhokoli svého práva dle těchto zásad.

Servis, který drží tempo

Objednejte se a buďte s námi vždy o krok napřed.

Rezervovat termín
logo

Centrála: K terminálu 745/1a, 619 00 Brno

IČO: 06329411

DIČ: CZ06329411

linkedininstagramfacebook