VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti QUICK STOP CAR s.r.o.

QUICK STOP CAR s.r.o.,

IČ: 063 29 411

sídlem K terminálu 745/1a, Horní Heršpice, 619 00 Brno zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 126360 telefonní spojení: +420606809387

e-mailová adresa: info@quickstopcar.cz

(dále jen „Společnost“)

 1. I. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují postup při provádění servisních prací na motorových vozidlech a jejich součástech a upravují základní práva a povinnosti při uzavírání smluvních vztahů mezi Společností a objednatelem prací (dále také „Zákazník“). Tyto všeobecné obchodní podmínky se aplikují při provádění jakýkoli prací v rámci holdingu Společnosti a vztahují se na i práce a služby poskytované franšízantem Společnosti (Společnost a franšízanti Společnosti dále společně také jako „Zhotovitel“). Zákazník bere na vědomí, že tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro veškeré smluvní vztahy uzavřené mezi ním a Společností nebo franšízantem Společnosti.
  2. Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení opravy nebo údržby motorového vozidla či jeho součásti – servisní práce (dále také „Smlouva“) je uzavřena okamžikem podpisu zakázkového listu ze strany Zákazníka. Zakázkový list obsahuje následující náležitosti:
   1. identifikační údaje Společnosti nebo franšízanta,
   2. identifikační údaje Zákazníka (v případě fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, bydliště a telefonní kontakt; v případě právnických osob obchodní firma, IČ, sídlo, osoba pověřená za právnickou osobu jednat a telefonní kontakt),
   3. identifikace Vozidla, na kterém bude docházet kprovádění servisních prací,
   4. rozsah prováděných servisních prací,
   5. odhadovaný termín jejich dokončení,
   6. cenový odhad prováděných prací,
   7. informaci o existenci těchto všeobecných obchodních podmínek a odkaz na jejich znění,
   8. informace o smluvních pokutách,
   9. datum a podpis Zákazníka.
  3. V případě, že je Zákazníkem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, jedná se o Zákazníka – spotřebitele na kterého se vztahují vyjma těchto všeobecných obchodních podmínek také příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Od těchto všeobecných obchodních podmínek se lze odchýlit jen v případě písemné dohody mezi Zhotovitelem a Zákazníkem, a to pouze v individuálních, odůvodněných případech.
 2. II. Provádění servisních prací a jejich cena, převzetí a předání vozidla
  1. Zákazník je povinen motorové vozidlo, na němž žádá provedení servisních prací (dále také „Vozidlo“), přistavit do místa provozovny Zhotovitele, a to na vlastní náklady. Zákazník si termín provedení servisních prací může zarezervovat on-line, a to prostřednictvím webových stránek Zhotovitele dostupných zde:https://quickstopcar.cz/, popř. osobně v provozovně Zhotovitele. V případě, že si Zákazník termín provedení servisních prací nerezervuje dle předchozí věty, nemůže Zhotovitel zaručit volnou kapacitu k provádění servisních prací.

   Při předání Vozidla kprovedení prací bude mezi stranami sepsán zakázkový list s náležitostmi dle čl. I odst. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek. Za účelem řádného doplnění obsahu zakázkového listu je Zákazník povinen na vyžádání předložit doklady k Vozidlu (osvědčení o registraci vozidla, tzv. technický průkaz). V případě, že je Zákazník právnickou osobou, je povinen předložit písemné oprávnění pověřené osoby k jejímu zastupování, pokud takové oprávnění nevyplývá přímo z veřejného rejstříku, v němž je Zákazník zapsán. V případě, že se ukáže, že osoba, která jménem Zákazníka jednala, nebyla k takovému jednání oprávněna, odpovídá taková osoba Zhotoviteli za veškerou újmu vzniklou Zhotoviteli v souvislosti s takovým jednáním.
  2. Zhotovitel servisní práce v rozsahu dle zakázkového listu provede v termínu v zakázkovém listu dohodnutém – není-li termín v rámci zakázkového listu stanoven, provede Zhotovitel servisní práce ve lhůtě přiměřené okolnostem. Vpřípadě, že Zhotovitel nebude schopen provést servisní práce v termínu uvedeném v zakázkovém listu, upozorní na tuto skutečnost Zákazníka, a to bez zbytečného odkladu – společně stímto sdělením Zhotovitel uveden také nový termín dokončení servisních prací. V případě, že Zákazník nebude s takto nově stanoveným termínem souhlasit, má Zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, přičemž Zákazník v takovém případě uhradí Zhotoviteli pouze cenu za skutečně provedené servisní práce.
  3. Při provádění servisních prací není možné používat movité věci (např. náhradní díly) dodané Zákazníkem, ledaže s tím Zhotovitel vysloví souhlas – v takovém případě Zákazník odpovídá za jakékoli vady či újmu vzniklou z důvodu užití movité věci dodané Zákazníkem.
  4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění servisních prací, že z důvodu rozsahu prací či nákladnosti práce bude předpokládaná cena za práce uvedená v zakázkovém listu překročena, je povinen o tomto Zákazníka vyrozumět. Zhotovitel je v takovém případě, po oznámení potřeby navýšení předpokládané ceny za práce uvedené v zakázkovém listu, oprávněn cenu jednostranně zvýšit, nejvýše však o 10% - navýšení o více jak 10 % z ceny uvedené v zakázkovém listu je možné jen s souhlasem Zákazníka. V případě, že Zákazník nebude s takto nově stanovenou cenou souhlasit, mají Zhotovitel i Zákazník právo od smlouvy odstoupit, přičemž Zákazník v takovém případě uhradí Zhotoviteli pouze cenu za skutečně provedené servisní práce.
  5. Cena za provedené servisní práce bude Zákazníkovi písemně vyúčtována při převzetí Vozidla Zákazníkem, tímto okamžikem je cena za provedené servisní práce splatná. Zákazník vyúčtovanou cenu uhradí vhotovosti či bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu v provozovně Zhotovitele. Jiné způsoby úhrady, např. na základě vystaveného daňového dokladu - faktury se stanovením delší doby splatnosti je možná jen na základě dohody Zhotovitele a Zákazníka – v takovém případě je cena za provedené servisní práce splatná dnem uvedeným v daňovém dokladu. Cena za provedené práce je uhrazena okamžikem připsání částky na účet Zhotovitele. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny za servisní práce se Zákazník zavazuje uhradit k rukám Zhotovitele zákonný úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., a dále smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky, a to za každý, byť i započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Zhotovitele požadovat náhradu škody, vznikne-li škoda v důsledku jednání Zákazníka.
  6. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění servisních prací poskytnout potřebnou součinnost Zákazníkovi, jím pověřené osobě nebo zástupcům pojišťovny, při šetření a vyhodnocování pojistné události vzniklé na Vozidle. Za potřebou součinnost se považuje zejména umožnění přístupu k Vozidlu, zpracování přehledu škod a rozpočtů oprav, poskytnutí konzultací týkajících se obnovení provozuschopnosti Vozidla a s tím související komunikace s pojišťovnou, vše v nezbytné míře potřebné pro provedení šetření pojistné události. Bez výslovného zmocnění ze strany Zákazníka není Zhotovitel oprávněn ani povinen činit jménem Zákazníka jakákoliv právní jednání v souvislosti s šetřením pojistné události. Plnění povinností dle tohoto odstavce se považuje za práce na provedení díla, bez ohledu na to zda jsou přímo výslovně uváděny v zakázkovém listu či nikoliv.
  7. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu servisních prací jinou závadu, která způsobuje, že Vozidlo neodpovídá podmínkám bezpečnosti provozu stanovených podle zvláštních předpisů, je povinen Zákazníka na tuto skutečnost upozornit, včetně sdělení cenového odhadu za odstranění takové závady. Nesouhlasí-li Zákazník s odstraněním této závady, poznamená Zhotovitel tuto skutečnost v zakázkovém listě a servisní práce neprovede.
  8. Zhotovitel má právo oznámit Zákazníkovi dokončení servisních prací a vyzvat ho k vyzvednutí Vozidla i před předpokládaným termínem stanoveným v rámci zakázkového listu. Nevyzve-li Zhotovitel Zákazníka k vyzvednutí Vozidla dle předchozí věty, je Zákazník povinen Vozidlo vyzvednout v předpokládaném termínu dokončení uvedeném v zakázkovém listě nebo v termínu dle čl. II odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to v provozovně Zhotovitele. Osoba, která Vozidlo od Zhotovitele přebírá zpět, předloží Zhotoviteli originál zakázkového listu, na kterém svým podpisem potvrdí převzetí Vozidla s uvedením případných výhrad k provedeným pracím a uhradí cenu za provedené práce, nebude-li postupováno při úhradě ceny dle čl. II odst. 5 věty třetí těchto obchodních podmínek. V případě, že bude mít Zhotovitel pochybnosti o oprávnění osoby, která se dostavila Vozidlo převzít, k jeho převzetí, má tato osoba povinnosti předložit doklady či jiné listiny, kterým své oprávnění Vozidlo převzít, prokáže. Odmítne-li osoba takové pověření či oprávněnost doložit, nemá Zhotovitel povinnost ji Vozidlo vydat.
  9. Zákazník je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost k převzetí Vozidla, zejména je povinen zajistit u svých zaměstnanců nebo jiných osob jej zastupujících na základě zákona nebo plné moci, aby při převzetí Vozidla vždy řádně prokázali svoji totožnost, jakož i další údaje, které jsou třeba k identifikaci, a oprávnění k právnímu jednání za Zákazníka. Neučiní-li tak, nemůže později namítat, že Vozidlo převzala osoba, která k tomu nebyla oprávněna.
  10. Při prodlení Zákazníka s převzetím Vozidla v termínu dle zakázkového listu, popř. v termínu dle čl. II odst. 2 těchto obchodních podmínek je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu paušálních nákladů spojených s uskladněním Vozidla, a to ve ve výši 500,- Kč bez DPH za každý den prodlení Zákazníka s převzetím Vozidla.
  11. Zhotovitel může provedením servisních prací pověřit jinou osobu, s čímž Zákazník podpisem zakázkového listu uděluje výslovný souhlas. Při provádění prací jinou osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by tyto servisní práce prováděl sám. Zákazník podpisem zakázkového listu souhlasí s tím, aby Zhotovitel provedl potřebné zkušební jízdy Vozidla, je-li to s ohledem na charakter prováděných servisních prací účelné.
  12. Pokud se namontované nebo přimontované díly, příslušenství, náhradní díly a agregáty nestaly nedílnou součástí Vozidla přechází na Zákazníka vlastnické právo k těmto movitým věcem okamžikem úplného zaplacení ceny za provedené servisní práce. Vlastnické právo k dílům, které byly v rámci servisních prací vymontovány a nahrazeny novými, přechází na Zhotovitele, a to okamžikem dokončení servisních prací.
  13. Zhotovitel neodpovídá za škodu na věcech Zákazníka či třetí osoby, které budou ponechány ve Vozidle při jeho převzetí Zhotovitelem.
 3. III. Odstoupení od smlouvy
  1. Zákazník i Zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit jen za zákonných podmínek, popř. za podmínek stanovených vtěchto obchodních podmínkách. Vzhledem ke skutečnosti, že se při uzavírání smluv dle těchto podmínek nejedná o smlouvy uzavírané distančním způsobem ani o smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory, nemá Zákazník – spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 občanského zákoníku.
  2. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, vyjde-li najevo, že provedení servisních prací není možné provést ve lhůtě přiměřené povaze práce z důvodu, že je dočasný či trvalý výpadek v dodávkách potřebných náhradních dílů či příslušenství.
  3. Odstoupí-li Zákazník od uzavřené smlouvy a Zhotovitel již objednal náhradní díly k odstranění vad, má Zhotovitel právo na náhradu nákladů, které mu objednáním náhradních dílů vznikly.
  4. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost k úhradě smluvních pokut, úroků z prodlení či náhradě škody, vzniklých z titulu zákonných ustanovení či těchto obchodních podmínek.
  5. Zhotovitel je oprávněn Vozidlo, na němž byly nebo mají být provedeny servisní práce, zadržet ve smyslu § 1395 a násl. občanského zákoníku, a to k zajištění jakékoli splatné pohledávky za Zákazníkem. O této skutečnosti je povinen Zákazníka bez zbytečného odkladu písemně informovat, včetně sdělení o výši uplatňované pohledávky a způsobu její úhrady. Zadržovací právo dle tohoto odstavce zanikne úplným zaplacením pohledávky Zhotovitele či poskytnutím jiné přiměřené jistoty.
 4. IV. Záruka za jakost a práva z vadného plnění
  1. Zákazník je povinen si při převzetí Vozidla toto důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli případné vady a nedodělky servisních prací, které se na Vozidle vyskytují. Vady, které není možné při převzetí Vozidla ani při vynaložení obvyklé pozornosti odhalit (tzv. skryté vady), je Zákazník povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co tyto vyjdou najevo, nejpozději však do 2 let ode dne převzetí Vozidla ze strany Zákazníka.
  2. Zhotovitel odpovídá za vady vzniknuvší v důsledku nesprávně provedených servisních prací, které se na Vozidle vyskytují při převzetí Vozidla Zákazníkem. Jsou-li servisní práce dohodnuté vzakázkovém listu provedeny vadně, má Zákazník právo za podmínek zde stanovených požadovat bezplatné a řádné odstranění takové vady – to neplatí v případech, kdy je taková vada vznikne v důsledku postup ve smyslu čl. II odst. 3 těchto obchodních podmínek, neboť v takových případech za vzniklé vady odpovídá Zákazník. Za vadu není považováno ani běžné opotřebení Vozidla či škody způsobené nevhodným použitím Vozidla k účelu, k němuž není výrobcem určeno nebo nedodržením pravidel a podmínek stanovených výrobcem Vozidla pro jeho provoz a údržbu. Po převzetí Vozidla nelze brát zřetel na případné dodatečné reklamace týkající se množství pohonných hmot, stavu tachometru a výbavy (příslušenství) Vozidla, popřípadě předmětů, jež byly ponechány ve Vozidle ze strany Zákazníka či třetí osoby ponechány.
  3. Při uplatnění práv z vadného plnění má Zákazník právo na:
   1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
   2. odstranění vady opravou věci, je-li vada odstranitelná,
   3. přiměřenou slevu z uhrazené ceny, nebo
   4. odstoupení od smlouvy v případě stanovených zákonem nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

   Zákazník je povinen sdělit Zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení, a to postupem dle čl. IV odst. 5 těchto obchodních podmínek.

   Zákazník – spotřebitel je oprávněn požadovat dodání nového dílu či příslušenství instalovaného Zhotovitelem bez vad (tedy výměnu dílu či příslušenství), pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; týká-li se vada pouze součásti dodané věci, je Zákazník - spotřebitel oprávněn požadovat pouze výměnu této součásti. Není-li možné provést výměnu vadného dílu popř. jeho součásti, může Zákazník - spotřebitel od smlouvy odstoupit, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Právo na dodání nového dílu, nebovýměnu vadné součásti, má Zákazník - spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad – v takovém případě je Zákazník - spotřebitel taktéž oprávněn od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-liZákazník - spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci (dílu) bez vad, na výměnu její součástinebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Zhotovitel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřenédobě nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi - spotřebiteli působilo značné obtíže.
  4. Zákazník je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění jen v provozovně, kde byly servisní práce provedeny. Při uplatnění práv z vadného plnění je Zákazník povinen prokázat, že toto vadné plnění bylo provedeno ze strany Zhotovitele, a to např. předložením kopie zakázkového listu vztahující se k servisním pracím, jež vadné plnění způsobily. O převzetí Vozidla za účelem uplatnění práv z vadného plnění sepíšou strany předávací protokol, v rámci kterého budou uvedeny tvrzené vady, požadovaný způsob jejich odstranění a případná lhůta k odstranění těchto vad, tento předávací protokol bude datován a podepsán oběma stranami.
  5. Vady oznámené Zákazníkem Zhotovitel posoudí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu dle předchozího odstavce – o výsledku tohoto posouzení Zákazníka telefonicky či e-mailem informuje. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
  6. V případě, že Zhotovitel uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) neuzná, vydá o této skutečnosti písemné potvrzení s uvedeném důvodu odmítnutí reklamace a vyzve Zákazníka k převzetí Vozidla zpět – ustanovení čl. II odst. 8 a 9 těchto Všeobecných podmínek se použijí přiměřeně.
  7. Vpřípadě Zákazníka - spotřebitele musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena ze stran Zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace ze strany Zákazníka - spotřebitele, pokud se strany písemně nedohodnou na delší lhůtě.
  8. Po odstranění vady, za kterou Zhotovitel odpovídá, vydá Zhotovitel potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.
  9. V případě, že dojde mezi Zhotovitelem a Zákazníkem - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektumimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, web: www.coi.cz/informace-o-adr/
  10. V případě, že dojde mezi Zhotovitelem a Zákazníkem ke vzniku sporu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, bude tento spor řešen příslušnými obecnými soudy České republiky – místně příslušným je soud v obvodu sídla Společnosti.
 5. V. Ochrana osobních údajů
  1. Při výkonu podnikatelské činnosti Zhotovitel postupuje v souladu s nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zásady zpracování osobních údajů jsou zveřejněna vsamostatném dokumentu webových stránkách Společnosti – www.quickstopcar.cz a v jednotlivých provozovnách.
 6. VI. Závěrečná ustanovení
  1. Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, použijí se na otázky výslovně v textu neupravené příslušná ustanovení občanského zákoníku. V případě rozporu těchto obchodních podmínek a ujednání stran v rámci zakázkového listu se uplatní práva a povinnosti dohodnutá v rámci zakázkového listu. Neplatnosti či neúčinnost kteréhokoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na platnost či účinnost ostatních ujednání. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12.6.2023 a jsou dostupné na webových stránkách Společnosti – www.quickstopcar.cz a jednotlivých provozovnách.

Servis, který drží tempo

Objednejte se a buďte s námi vždy o krok napřed.

Rezervovat termín
logo

Centrála: K terminálu 745/1a, 619 00 Brno

IČO: 06329411

DIČ: CZ06329411

linkedininstagramfacebook